Polityka Prywatności

Created on 23 March, 2023 | 1,638 views | 20 minutes read

Polityka prywatności serwisu biolinki.pl

WŁAŚCICIEL I ADMINISTRATOR DANYCH


Firma: TonyMedia Tomasz Śliwa

E-mail kontaktowy właściciela: kontakt@biolinki.pl


RODZAJE GROMADZONYCH DANYCH


Wśród rodzajów Danych Osobowych, które gromadzi niniejsza Aplikacja, samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, znajdują się: Cookies; Dane o użytkowaniu; adresy e-mail; hasła.


Szczegółowe informacje na temat każdego rodzaju zbieranych Danych Osobowych znajdują się w dedykowanych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub w specjalnych tekstach wyjaśniających wyświetlanych przed zbieraniem danych.


Dane Osobowe mogą być dobrowolnie podane przez Użytkownika lub, w przypadku Danych Użytkowych, zbierane automatycznie podczas korzystania z Aplikacji.


Jako identyfikacja konta, e-mail musi być podany przez użytkownika. Użytkownik będzie otrzymywał naszą pocztę elektroniczną w następujących sytuacjach: zmiany informacji o koncie, zmiany informacji o subskrypcji, powiadomienia systemowe i inne powiadomienia.


O ile nie określono inaczej, wszystkie Dane wymagane przez niniejszą Aplikację są obowiązkowe, a ich niepodanie może uniemożliwić świadczenie usług przez Aplikację. W przypadkach, w których Aplikacja wyraźnie stwierdza, że niektóre Dane nie są obowiązkowe, Użytkownicy mogą swobodnie nie przekazywać tych Danych bez konsekwencji dla dostępności lub funkcjonowania Usługi.


Użytkownicy, którzy nie mają pewności, które Dane Osobowe są obowiązkowe, proszeni są o kontakt z Właścicielem.


Każde użycie Cookies - lub innych narzędzi śledzących - przez tę Aplikację lub przez właścicieli usług osób trzecich, z których korzysta ta Aplikacja, służy zapewnieniu Usługi wymaganej przez Użytkownika, oprócz wszelkich innych celów opisanych w niniejszym dokumencie oraz w Polityce cookies, jeśli jest dostępna.


Użytkownicy są odpowiedzialni za wszelkie Dane Osobowe osób trzecich uzyskane, opublikowane lub udostępnione za pośrednictwem tej Aplikacji i potwierdzają, że posiadają zgodę osoby trzeciej na przekazanie tych danych Właścicielowi.


SPOSÓB I MIEJSCE PRZETWARZANIA DANYCH


METODY PRZETWARZANIA


Właściciel stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub nieuprawnionemu zniszczeniu Danych.


Przetwarzanie Danych odbywa się przy użyciu komputerów i/lub narzędzi informatycznych, z zachowaniem procedur organizacyjnych i trybów ściśle związanych ze wskazanymi celami. Oprócz Właściciela, w niektórych przypadkach dostęp do Danych mogą mieć określone rodzaje osób odpowiedzialnych, zaangażowanych w funkcjonowanie tej Aplikacji (administracja, sprzedaż, marketing, prawo, administracja systemu) lub podmioty zewnętrzne (takie jak zewnętrzni dostawcy usług technicznych, dostawcy poczty, dostawcy usług hostingowych, firmy informatyczne, agencje komunikacyjne) wyznaczone w razie potrzeby przez Właściciela jako Przetwórcy Danych. O aktualną listę tych podmiotów można w każdej chwili zwrócić się do Właściciela.


PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA


Właściciel może przetwarzać Dane osobowe dotyczące Użytkowników, jeżeli zachodzi jedna z poniższych okoliczności:


Użytkownicy wyrazili zgodę na jeden lub więcej określonych celów. Uwaga: Zgodnie z niektórymi przepisami prawa Właściciel może mieć prawo do przetwarzania Danych Osobowych do czasu, gdy Użytkownik sprzeciwi się takiemu przetwarzaniu ("opt-out"), bez konieczności powoływania się na zgodę lub inną z poniższych podstaw prawnych. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy przetwarzanie Danych Osobowych podlega europejskiemu prawu ochrony danych;

 • dostarczenie Danych jest niezbędne do wykonania umowy z Użytkownikiem i/lub do wypełnienia wszelkich zobowiązań przedumownych
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega Właściciel;
 • przetwarzanie jest związane z zadaniem, które jest wykonywane w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej przysługującej Właścicielowi;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów uzasadnionych interesów realizowanych przez Właściciela lub przez stronę trzecią.


W każdym przypadku Właściciel chętnie pomoże wyjaśnić konkretną podstawę prawną, która ma zastosowanie do przetwarzania, a w szczególności czy podanie Danych Osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy też wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy.


MIEJSCE


Dane przetwarzane są w biurach operacyjnych Właściciela oraz w innych miejscach, w których znajdują się strony biorące udział w przetwarzaniu.


W zależności od lokalizacji Użytkownika, transfer danych może wiązać się z przekazaniem Danych Użytkownika do kraju innego niż jego własny. Aby dowiedzieć się więcej o miejscu przetwarzania takich przekazanych Danych, Użytkownicy mogą sprawdzić sekcję zawierającą szczegóły dotyczące przetwarzania Danych Osobowych.


Użytkownicy mają również prawo dowiedzieć się o podstawie prawnej przekazywania Danych do kraju spoza Unii Europejskiej lub do jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej podlegającej międzynarodowemu prawu publicznemu lub utworzonej przez dwa lub więcej państw, takiej jak ONZ, oraz o środkach bezpieczeństwa podjętych przez Właściciela w celu zabezpieczenia ich Danych.


Jeśli taki transfer ma miejsce, Użytkownicy mogą dowiedzieć się więcej sprawdzając odpowiednie sekcje tego dokumentu lub zapytać Właściciela korzystając z informacji podanych w sekcji kontaktowej.


CZAS PRZECHOWYWANIA


Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane tak długo, jak wymaga tego cel, dla którego zostały zebrane.


W związku z tym:


 • Dane Osobowe zbierane w celach związanych z realizacją umowy pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem będą przechowywane do czasu pełnego wykonania takiej umowy.
 • Dane osobowe zbierane dla celów wynikających z uzasadnionych interesów Właściciela będą przechowywane tak długo, jak długo będzie to konieczne dla realizacji tych celów. Użytkownicy mogą znaleźć szczegółowe informacje dotyczące uzasadnionych interesów Właściciela w odpowiednich częściach niniejszego dokumentu lub kontaktując się z Właścicielem.


Właściciel może mieć prawo do przechowywania Danych Osobowych przez dłuższy okres, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na takie przetwarzanie, o ile zgoda ta nie zostanie cofnięta. Ponadto Właściciel może być zobowiązany do przechowywania Danych Osobowych przez dłuższy okres, gdy jest to wymagane dla wykonania obowiązku prawnego lub na polecenie organu.


Po upływie okresu przechowywania Dane Osobowe zostaną usunięte. W związku z tym prawo dostępu, prawo do usunięcia, prawo do sprostowania i prawo do przenoszenia danych nie mogą być egzekwowane po upływie okresu przechowywania.


CELE PRZETWARZANIA


Dane dotyczące Użytkownika zbierane są w celu umożliwienia Właścicielowi świadczenia Usług, wypełniania obowiązków prawnych, reagowania na żądania egzekucyjne, ochrony swoich praw i interesów (lub praw i interesów Użytkowników lub osób trzecich), wykrywania złośliwych lub oszukańczych działań, a także w celu: Analityka, Rejestracja i uwierzytelnianie, Rejestracja i uwierzytelnianie zapewniane bezpośrednio przez tę Aplikację, Obsługa płatności, Reklama, Wyświetlanie treści z platform zewnętrznych, Hosting i infrastruktura backend oraz Zarządzanie tagami.


Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat Danych Osobowych wykorzystywanych w każdym celu, Użytkownik może zapoznać się z sekcją "Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Danych Osobowych".


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Dane Osobowe są gromadzone w następujących celach i przy użyciu następujących usług:


 • REKLAMA


Ten rodzaj usługi umożliwia wykorzystanie Danych Użytkownika do celów komunikacji reklamowej. Komunikaty te są wyświetlane w formie banerów i innych reklam w tej Aplikacji, ewentualnie w oparciu o zainteresowania Użytkownika.


Nie oznacza to, że wszystkie Dane Osobowe są wykorzystywane w tym celu. Informacje i warunki korzystania z nich są przedstawione poniżej.


Niektóre z wymienionych poniżej usług mogą wykorzystywać Trackery do identyfikacji Użytkowników lub mogą stosować technikę retargetingu behawioralnego, tj. wyświetlania reklam dostosowanych do zainteresowań i zachowań Użytkownika, w tym wykrytych poza tą Aplikacją. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z polityką prywatności odpowiednich usług.


Oprócz funkcji rezygnacji oferowanej przez którąkolwiek z poniższych usług, Użytkownicy mogą zrezygnować z reklamy odwiedzając stronę rezygnacji Network Advertising Initiative.


Użytkownicy mogą również zrezygnować z pewnych funkcji reklamowych za pośrednictwem odpowiednich ustawień urządzenia, takich jak ustawienia reklamy urządzenia dla telefonów komórkowych lub ogólne ustawienia reklam.


 • ADSENSE GOOGLE


Google AdSense to usługa reklamowa świadczona przez Google LLC lub przez Google Ireland Limited, w zależności od lokalizacji, z której uzyskuje się dostęp do tej Aplikacji. Usługa ta wykorzystuje plik cookie "DoubleClick", który śledzi korzystanie z tej Aplikacji i zachowania Użytkowników dotyczące reklam, oferowanych produktów i usług.


Użytkownicy mogą zdecydować się na wyłączenie wszystkich plików cookie DoubleClick, przechodząc do: Google Ad Settings. Przetwarzane Dane Osobowe: Pliki Cookies; Dane użytkowe.


Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone - Polityka prywatności - Opt Out


 • ANALYTICS


Usługi zawarte w tej sekcji umożliwiają Właścicielowi monitorowanie i analizowanie ruchu internetowego oraz mogą być wykorzystywane do śledzenia zachowań Użytkowników.


GOOGLE ANALYTICS


Google Analytics to usługa analizy internetowej świadczona przez Google LLC lub przez Google Ireland Limited, w zależności od lokalizacji, z której uzyskuje się dostęp do tej Aplikacji, ("Google"). Google wykorzystuje zebrane Dane do śledzenia i badania korzystania z tej Aplikacji, przygotowywania raportów na temat swojej działalności i udostępniania ich innym usługom Google.


Google może wykorzystywać zebrane Dane do kontekstualizacji i personalizacji reklam własnej sieci reklamowej.Przetwarzane Dane Osobowe: Cookies; Dane użytkowe.


Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone - Polityka prywatności - Opt Out


 • WYŚWIETLANIE TREŚCI Z PLATFORM ZEWNĘTRZNYCH


Ten typ usługi umożliwia wyświetlanie treści hostowanych na platformach zewnętrznych bezpośrednio ze stron tej Aplikacji i wchodzenie z nimi w interakcje.


Ten typ usługi może nadal zbierać dane o ruchu internetowym dla stron, na których usługa jest zainstalowana, nawet jeśli Użytkownicy z niej nie korzystają.


FONTY GOOGLE


Google Fonts to usługa wizualizacji krojów pisma świadczona przez Google LLC lub przez Google Ireland Limited, w zależności od lokalizacji, z której uzyskuje się dostęp do tej Aplikacji, która umożliwia tej Aplikacji włączanie treści tego typu na jej stronach.Przetwarzane Dane Osobowe: Dane użytkowe; różne rodzaje Danych określone w polityce prywatności serwisu.


Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone - Polityka Prywatności


FONT AWESOME (FONTICONS, INC. )


Font Awesome to usługa wizualizacji krojów pisma świadczona przez Fonticons, Inc, która umożliwia tej Aplikacji włączanie treści tego rodzaju na jej stronach.Przetwarzane Dane Osobowe: Dane użytkowe.


Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone - Polityka prywatności.


 • OBSŁUGA PŁATNOŚCI


O ile nie określono inaczej, ta Aplikacja przetwarza wszelkie płatności kartą kredytową, przelewem bankowym lub w inny sposób za pośrednictwem zewnętrznych dostawców usług płatniczych. Ogólnie rzecz biorąc, o ile nie określono inaczej, Użytkownicy są proszeni o przekazanie swoich szczegółów płatności i danych osobowych bezpośrednio do takich dostawców usług płatniczych. Aplikacja nie zajmuje się zbieraniem i przetwarzaniem takich informacji: zamiast tego otrzymuje jedynie powiadomienie od odpowiedniego dostawcy usług płatniczych, czy płatność została pomyślnie zakończona.


PAYPAL (PAYPAL INC.)


PayPal to usługa płatnicza świadczona przez PayPal Inc, która umożliwia Użytkownikom dokonywanie płatności online.Przetwarzane dane osobowe: różne rodzaje Danych określone w polityce prywatności serwisu.


Miejsce przetwarzania: Patrz polityka prywatności serwisu PayPal - Polityka prywatności.


STRIPE (STRIPE INC)


Stripe to usługa płatnicza świadczona przez Stripe Inc.Przetwarzane Dane Osobowe: różne rodzaje Danych określone w polityce prywatności serwisu.


Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone - Polityka Prywatności.


 • HOSTING I INFRASTRUKTURA BACKEND


Ten rodzaj usług ma na celu hosting Danych i plików, które umożliwiają uruchomienie i dystrybucję tej Aplikacji, jak również zapewnienie gotowej infrastruktury do uruchomienia określonych funkcji lub części tej Aplikacji.


Niektóre usługi spośród wymienionych poniżej, o ile istnieją, mogą działać za pośrednictwem geograficznie rozproszonych serwerów, co utrudnia określenie rzeczywistej lokalizacji, w której przechowywane są Dane Osobowe.


 • REJESTRACJA I UWIERZYTELNIANIE


Rejestrując się lub uwierzytelniając, Użytkownicy zezwalają Aplikacji na ich identyfikację i udzielenie im dostępu do dedykowanych usług.


W zależności od tego, co opisano poniżej, osoby trzecie mogą świadczyć usługi rejestracji i uwierzytelniania. W takim przypadku niniejsza Aplikacja będzie miała dostęp do niektórych Danych przechowywanych przez te usługi osób trzecich w celu rejestracji lub identyfikacji.


Niektóre z wymienionych poniżej usług mogą również gromadzić Dane Osobowe w celach targetowania i profilowania; aby dowiedzieć się więcej, należy zapoznać się z opisem każdej usługi.


UWIERZYTELNIANIE TIKTOK


Uwierzytelnianie TikTok to usługa rejestracji i uwierzytelniania świadczona przez TikTok Inc. lub TikTok Technology Limited, lub TikTok Information Technologies UK Limited lub TikTok Pte. Ltd., w zależności od lokalizacji, z której uzyskuje się dostęp do tej Aplikacji, i jest podłączona do sieci TikTok. Przetwarzane Dane Osobowe: różnego rodzaju Dane określone w polityce prywatności serwisu.


Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone - Polityka Prywatności


UWIERZYTELNIANIE NA FACEBOOKU


Facebook Authentication to usługa rejestracji i uwierzytelniania świadczona przez Facebook, Inc. lub przez Facebook Ireland Ltd, w zależności od lokalizacji, z której uzyskuje się dostęp do tej Aplikacji, i jest połączona z siecią społecznościową Facebook.Przetwarzane dane osobowe: różne rodzaje Danych określone w polityce prywatności usługi.


Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone - polityka prywatności


GOOGLE OAUTH


Google OAuth to usługa rejestracji i uwierzytelniania świadczona przez Google LLC lub przez Google Ireland Limited, w zależności od miejsca, z którego uzyskuje się dostęp do tej Aplikacji, i jest połączona z siecią Google.Przetwarzane Dane Osobowe: różnego rodzaju Dane określone w polityce prywatności usługi.


Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone - Polityka Prywatności;


UWIERZYTELNIANIE INSTAGRAMA


Instagram Authentication to usługa rejestracji i uwierzytelniania świadczona przez Facebook, Inc. lub przez Facebook Ireland Ltd, w zależności od lokalizacji, z której uzyskuje się dostęp do tej Aplikacji, i jest połączona z siecią społecznościową Instagram.Przetwarzane Dane Osobowe: różne rodzaje Danych określone w polityce prywatności usługi.


Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone - polityka prywatności;


 • REJESTRACJA I UWIERZYTELNIANIE ZAPEWNIANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ APLIKACJĘ


Rejestrując się lub uwierzytelniając, Użytkownicy zezwalają tej Aplikacji na ich identyfikację i zapewnienie im dostępu do dedykowanych usług. Dane Osobowe są gromadzone i przechowywane wyłącznie w celu rejestracji lub identyfikacji. Gromadzone Dane to tylko te, które są niezbędne do świadczenia usługi, o którą proszą Użytkownicy.


REJESTRACJA BEZPOŚREDNIA (NINIEJSZA STRONA)


Użytkownik dokonuje rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i podanie Danych Osobowych bezpośrednio do tej Aplikacji.Przetwarzane Dane Osobowe: adres e-mail; hasło, nazwa użytkownika.


 • ZARZĄDZANIE TAGIEM


Ten rodzaj usługi pomaga Właścicielowi w scentralizowanym zarządzaniu tagami lub skryptami potrzebnymi na tej Aplikacji.


Powoduje to przepływ Danych Użytkowników przez te usługi, co potencjalnie może skutkować zatrzymaniem tych Danych.


MENEDŻER TAGÓW GOOGLE


Google Tag Manager to usługa zarządzania tagami świadczona przez Google LLC lub przez Google Ireland Limited, w zależności od lokalizacji, z której uzyskuje się dostęp do tej Aplikacji.Przetwarzane Dane Osobowe: Dane użytkowe.


Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone - Polityka prywatności;.


DALSZE INFORMACJE O DANYCH OSOBOWYCH


 • SPRZEDAŻ TOWARÓW I USŁUG ONLINE


Gromadzone Dane Osobowe są wykorzystywane w celu świadczenia Użytkownikowi usług lub sprzedaży towarów, w tym dokonania płatności i ewentualnej dostawy.


Dane Osobowe zbierane w celu realizacji płatności mogą obejmować kartę kredytową, rachunek bankowy użyty do przelewu lub inny przewidziany sposób płatności. Rodzaj Danych zbieranych przez niniejszą Aplikację zależy od zastosowanego systemu płatności.


PRAWA UŻYTKOWNIKÓW


Użytkownicy mogą korzystać z określonych praw dotyczących ich Danych przetwarzanych przez Właściciela.


W szczególności, Użytkownicy mają prawo do następujących czynności:


 • Wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Użytkownicy mają prawo do wycofania zgody w przypadku, gdy wcześniej wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych.
 • Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania ich Danych. Użytkownicy mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich Danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na innej podstawie prawnej niż zgoda. Dalsze szczegóły znajdują się w dedykowanej sekcji poniżej.
 • Dostęp do swoich Danych. Użytkownicy mają prawo dowiedzieć się, czy Dane są przetwarzane przez Właściciela, uzyskać ujawnienie dotyczące niektórych aspektów przetwarzania oraz uzyskać kopię przetwarzanych Danych.
 • Weryfikować i żądać sprostowania. Użytkownicy mają prawo do sprawdzenia poprawności swoich Danych oraz żądania ich aktualizacji lub sprostowania.
 • Ograniczać przetwarzanie swoich Danych. Użytkownicy mają prawo, w pewnych okolicznościach, do ograniczenia przetwarzania swoich Danych. W takim przypadku Właściciel nie będzie przetwarzał ich Danych w celu innym niż ich przechowywanie.
 • Zlecić usunięcie lub inną formę usunięcia swoich Danych osobowych. Użytkownicy mają prawo, w pewnych okolicznościach, do uzyskania od Właściciela usunięcia swoich Danych.
 • Otrzymać swoje Dane i zlecić ich przekazanie innemu administratorowi. Użytkownicy mają prawo do otrzymania swoich Danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz, jeśli jest to technicznie możliwe, do przekazania ich bez przeszkód innemu administratorowi. Postanowienie to ma zastosowanie pod warunkiem, że Dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika, umowa, której częścią jest Użytkownik lub jego zobowiązania przedumowne.
 • Złożenie reklamacji. Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego dla nich organu ochrony danych osobowych.


SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRAWA DO SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA


W przypadku, gdy Dane osobowe są przetwarzane ze względu na interes publiczny, w ramach wykonywania władzy publicznej przysługującej Właścicielowi lub do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Właściciela, Użytkownicy mogą wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, podając podstawę związaną z ich szczególną sytuacją, uzasadniającą sprzeciw.


Użytkownicy muszą wiedzieć, że gdyby jednak ich Dane Osobowe były przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mogą w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania bez podawania uzasadnienia. Aby dowiedzieć się, czy Właściciel przetwarza Dane Osobowe dla celów marketingu bezpośredniego, Użytkownicy mogą zapoznać się z odpowiednimi sekcjami niniejszego dokumentu.


JAK SKORZYSTAĆ Z TYCH PRAW


Wszelkie wnioski o wykonanie praw Użytkownika mogą być kierowane do Właściciela poprzez dane kontaktowe podane w niniejszym dokumencie. Żądania te mogą być realizowane bezpłatnie i będą rozpatrywane przez Właściciela tak wcześnie, jak to możliwe i zawsze w ciągu jednego miesiąca.


 • DODATKOWE INFORMACJE O GROMADZENIU I PRZETWARZANIU DANYCH


DZIAŁANIA PRAWNE


Dane Osobowe Użytkownika mogą zostać wykorzystane do celów prawnych przez Właściciela w Sądzie lub na etapach prowadzących do ewentualnych działań prawnych wynikających z niewłaściwego korzystania z niniejszej Aplikacji lub powiązanych Usług.


Użytkownik oświadcza, że jest świadomy, że Właściciel może być zobowiązany do ujawnienia danych osobowych na żądanie organów władzy publicznej.


DODATKOWE INFORMACJE O DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA


Oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, Aplikacja może na żądanie Użytkownika dostarczyć mu dodatkowych i kontekstowych informacji dotyczących poszczególnych Usług lub gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych.


DZIENNIKI SYSTEMOWE I KONSERWACJA


W celach operacyjnych i konserwacyjnych niniejsza Aplikacja i wszelkie usługi stron trzecich mogą gromadzić pliki rejestrujące interakcje z niniejszą Aplikacją (logi systemowe) wykorzystywać w tym celu inne Dane Osobowe (takie jak adres IP).


INFORMACJE NIE ZAWARTE W NINIEJSZEJ POLITYCE


O więcej szczegółów dotyczących gromadzenia lub przetwarzania Danych Osobowych można w każdej chwili zwrócić się do Właściciela. Prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi na początku niniejszego dokumentu.


JAK OBSŁUGIWANE SĄ ŻĄDANIA "DO NOT TRACK"?


Niniejsza Aplikacja nie obsługuje żądań "Do Not Track".


Aby ustalić, czy którakolwiek z usług osób trzecich, z których korzysta, honoruje żądania "Do Not Track", należy zapoznać się z ich polityką prywatności.


ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI


Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym czasie poprzez powiadomienie swoich Użytkowników na tej stronie i ewentualnie w ramach tej Aplikacji i/lub - o ile jest to technicznie i prawnie możliwe - wysłanie powiadomienia do Użytkowników za pośrednictwem wszelkich danych kontaktowych dostępnych Właścicielowi. Zdecydowanie zaleca się częste sprawdzanie tej strony, odnosząc się do daty ostatniej modyfikacji wymienionej na dole.


Jeśli zmiany wpłyną na czynności przetwarzania wykonywane na podstawie zgody Użytkownika, Właściciel zbierze od Użytkownika nową zgodę, tam gdzie będzie to wymagane.


 • DEFINICJE I ODNIESIENIA PRAWNE


DANE OSOBOWE (LUB DANE)


Wszelkie informacje, które bezpośrednio, pośrednio lub w połączeniu z innymi informacjami - w tym osobisty numer identyfikacyjny - pozwalają na identyfikację lub możliwość identyfikacji osoby fizycznej.


DANE UŻYTKOWE


Informacje zbierane automatycznie za pośrednictwem tej Aplikacji (lub usług podmiotów trzecich wykorzystanych w tej Aplikacji), które mogą obejmować: adresy IP lub nazwy domen komputerów wykorzystywanych przez Użytkowników korzystających z tej Aplikacji, adresy URI (Uniform Resource Identifier), czas wystąpienia żądania, metodę wykorzystaną do przekazania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi serwera (wynik pomyślny, błąd itp. ), kraj pochodzenia, cechy przeglądarki i systemu operacyjnego wykorzystywanego przez Użytkownika, różne szczegóły dotyczące czasu trwania wizyty (np, czas spędzony na każdej stronie w ramach Aplikacji) oraz szczegóły dotyczące ścieżki przebytej w ramach Aplikacji ze szczególnym uwzględnieniem kolejności odwiedzanych stron, a także inne parametry dotyczące systemu operacyjnego urządzenia i/lub środowiska informatycznego Użytkownika.


UŻYTKOWNIK


Osoba fizyczna korzystająca z niniejszej Aplikacji, która, o ile nie określono inaczej, pokrywa się z Podmiotem danych.


PODMIOT DANYCH


Osoba fizyczna, do której odnoszą się Dane Osobowe.


PRZETWARZAJĄCY DANE (LUB NADZORCA DANYCH)


Osoba fizyczna lub prawna, władza publiczna, agencja lub inny organ, który przetwarza Dane Osobowe w imieniu Administratora, zgodnie z opisem w niniejszej polityce prywatności.


ADMINISTRATOR DANYCH (LUB WŁAŚCICIEL DANYCH)


Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych, w tym środki bezpieczeństwa dotyczące działania i korzystania z tej Aplikacji. Administrator Danych, o ile nie określono inaczej, jest Właścicielem niniejszej Aplikacji.


NINIEJSZA APLIKACJA


Sposób, za pomocą którego zbierane i przetwarzane są Dane Osobowe Użytkownika.


SERWIS


Usługa świadczona przez tę Aplikację, opisana w warunkach względnych (jeśli są dostępne) oraz na tej stronie/aplikacji.


UNIA EUROPEJSKA (LUB UE)


O ile nie określono inaczej, wszystkie odniesienia do Unii Europejskiej w niniejszym dokumencie obejmują wszystkie obecne państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


COOKIE


Cookies to Trackery składające się z małych zestawów danych przechowywanych w przeglądarce Użytkownika.


TRACKER


Tracker oznacza każdą technologię - np. Cookies, unikalne identyfikatory, sygnalizatory WWW, osadzone skrypty, e-tagi i fingerprinting - która umożliwia śledzenie Użytkowników, np. poprzez dostęp lub przechowywanie informacji na urządzeniu Użytkownika.Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało przygotowane w oparciu o przepisy wielu aktów prawnych, w tym art. 13/14 rozporządzenia (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


Niniejsza polityka prywatności odnosi się wyłącznie do niniejszej Aplikacji, o ile w niniejszym dokumencie nie zaznaczono inaczej.

Updated on 23 March, 2023