Regulamin

Created on 23 March, 2023 | 565 views | 6 minutes read

Regulamin serwisu biolinki.pl

Regulamin


Niniejsze warunki przedstawiają zasady i regulacje dotyczące korzystania z serwisu internetowego BioLinki.pl oraz aplikacji mobilnych (w przyszłości).


Zakładamy, że wchodząc na tę stronę internetową BioLinki.pl, zgadzasz się na te warunki w całości. Nie kontynuuj korzystania z witryny BioLinki.pl, jeśli nie akceptujesz wszystkich warunków podanych na tej stronie.


Poniższa terminologia ma zastosowanie do niniejszych Warunków, Oświadczenia o ochronie prywatności i Informacji o wyłączeniu odpowiedzialności oraz wszelkich lub wszystkich Umów: "Klient", "Ty" i "Twój" odnosi się do Ciebie, osoby wchodzącej na tę stronę internetową BioLinki.pl i akceptującej warunki regulaminu. "Firma", "My", "Nasz" i "Nas", odnosi się do TonyMedia Tomasz Śliwa. "Strona", "Strony", lub "My", odnosi się zarówno do Klienta, jak i nas (firmy). "BioLinki", "Nasz serwis", "Strona", odnosi się do strony internetowej BioLinki.pl prowadzonej przez TonyMedia Tomasz Śliwa. Wszystkie terminy odnoszą się do oferty, przyjęcia i rozpatrzenia płatności niezbędnej do podjęcia procesu naszej pomocy Klientowi w najbardziej odpowiedni sposób, czy to poprzez formalne spotkania o ustalonym czasie, czy w jakikolwiek inny sposób, w wyraźnym celu zaspokojenia potrzeb Klienta w odniesieniu do świadczenia określonych usług/produktów Firmy, zgodnie i z obowiązującym prawem. Wszelkie użycie powyższej terminologii, jak również innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, kapitalizacji, i/lub on/ona lub oni, przyjmuje się jako oznaczające to samo.


Warunki


Uzyskując dostęp do strony internetowej pod adresem https://BioLinki.pl/, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych warunków korzystania z usługi, jak również wszystkich odpowiednich przepisów prawa i regulacji, a także potwierdzasz, że jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów lokalnych. Nie masz prawa do korzystania lub dostępu do tej strony, jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków. Materiały zawarte na tej stronie są chronione przez obowiązujące prawo autorskie i prawo znaków towarowych.


Licencja na użytkowanie


Udziela się pozwolenia na tymczasowe korzystanie z jednego konta na stronie internetowej BioLinki.pl wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego, przejściowego przeglądania. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie własności, a w ramach tej licencji nie wolno: modyfikować lub kopiować materiałów; wykorzystywać materiałów do jakichkolwiek celów komercyjnych lub niekomercyjnych, lub do jakiegokolwiek publicznego wyświetlania; próbować odtwarzać lub dekompilować jakiegokolwiek oprogramowania na stronie internetowej BioLinki.pl; usuwać wszelkich informacji o prawach autorskich lub innych prawach własności z materiałów; przenosić lub "mirrorować" materiałów w innym systemie. Jeśli naruszysz którekolwiek z tych ograniczeń, Twoja licencja zostanie natychmiast wypowiedziana, a BioLinki.pl może rozwiązać tę umowę w dowolnym momencie.


E-mail


Jako jedna z metod identyfikacji konta, e-mail musi być podany przez użytkownika. Użytkownik będzie otrzymywał nasz e-mail w następujących sytuacjach: zmiany informacji o koncie, zmiany informacji o subskrypcji, powiadomienia systemowe i inne powiadomienia.


Zrzeczenie się odpowiedzialności


Informacje na stronie internetowej BioLinki.pl są podane "takie, jakie są". BioLinki.pl nie udziela żadnych wyraźnych lub dorozumianych gwarancji i niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym, bez ograniczeń, dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania własności intelektualnej lub innych praw. Ponadto BioLinki.pl nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, co do dokładności, prawdopodobnych wyników lub wiarygodności wykorzystania materiałów na swojej stronie internetowej lub w innym miejscu odnoszącym się do takich materiałów lub na innych stronach powiązanych z tą stroną.


Ograniczenia


Nawet jeśli BioLinki.pl lub autoryzowany przedstawiciel BioLinki.pl został powiadomiony ustnie lub pisemnie o możliwości wystąpienia takiej szkody, BioLinki.pl lub jego dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym, bez ograniczeń, za szkody związane z utratą danych lub zysków, lub szkody związane z przerwaniem działalności) wynikające z wykorzystania lub niemożności wykorzystania materiałów znajdujących się na stronie internetowej BioLinki.pl. Ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania, ponieważ niektóre kraje nie zezwalają na ograniczenia gwarancji dorozumianych lub odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe.


Odpowiedzialność za treści


Nie ponosimy odpowiedzialności ani nie odpowiadamy za żadne treści na Twojej stronie internetowej. Użytkownik zgadza się bronić i zabezpieczać nas przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi lub związanymi z jego stroną internetową. Żaden link nie może pojawić się na żadnej stronie Twojej witryny lub w żadnym kontekście zawierającym treści lub materiały, które mogłyby być interpretowane jako zniesławiające, obsceniczne lub przestępcze, lub które naruszają, w inny sposób naruszają lub zachęcają do naruszenia lub innego pogwałcenia praw osób trzecich.


Treści dla dorosłych lub połączenia z witrynami dla dorosłych nie mogą być monetyzowane. Umieszczanie na profilu treści o charakterze seksualnym jest zabronione.


Dokładność materiałów


W materiałach zamieszczonych na stronie internetowej BioLinki.pl mogą występować błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. BioLinki.pl nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących dokładności, kompletności lub aktualności informacji na swojej stronie internetowej. BioLinki.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w materiałach na swojej stronie internetowej w dowolnym czasie i bez powiadomienia. BioLinki.pl nie podejmuje jednak żadnych zobowiązań do aktualizacji materiałów.


Linki


BioLinki.pl nie ocenił wszystkich stron, do których prowadzą linki z jego strony internetowej i nie jest odpowiedzialny za ich zawartość. Obecność linku nie oznacza, że BioLinki.pl popiera daną stronę. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z wszelkich stron, do których prowadzą linki.


Bezpieczeństwo


Użytkownik jest odpowiedzialny za zabezpieczenie swojej nazwy użytkownika i hasła przed kradzieżą lub innym nieuprawnionym użyciem, które stanowiłoby naruszenie niniejszych Warunków Użytkowania. Nie przechowujemy pełnych numerów kart kredytowych ani informacji o płatnościach; zamiast tego używamy zewnętrznych procesorów, takich jak Stripe, do ich obsługi. Użytkownik zwalnia nas z odpowiedzialności i przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko lub odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych dotyczących płatności poprzez korzystanie z tych procesorów płatności w celu uzyskania dostępu do Oferty.


Prawo właściwe i jurysdykcja


Niniejsze warunki podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem Polskim. Użytkownik zgadza się, podobnie jak my, na poddanie się wyłącznej jurysdykcji sądów w Polsce.


Płatności cykliczne


Jeśli zgodziłeś się na plan płatności, niniejszym upoważniasz nas do kontynuowania dostępu do Twoich informacji finansowych utrzymywanych przez naszą firmę zewnętrzną zajmującą się przetwarzaniem finansowym, wskazaną w niniejszej Umowie, do czasu zakończenia planu płatności, jak określono w Twojej akceptacji warunków zakupu przy kasie.


Zwroty


Z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo lub błędów spowodowanych awarią systemu, opłaty za Subskrypcję nie podlegają zwrotowi.


Rezygnacja z subskrypcji


Jeśli subskrybujesz BioLinki.pl za pomocą karty kredytowej lub Paypal, wybierz Plan, który subskrybujesz na stronie rozliczeń i kliknij "Anuluj", aby anulować subskrypcję.


Jeśli subskrybujesz BioLinki.pl na urządzeniu mobilnym (w przyszłości, obecnie opcja niedostępna) poprzez App Store lub Google Play, proszę anulować subskrypcję w odpowiednim sklepie z aplikacjami. Kliknij tutaj, aby wyświetlić szczegóły dotyczące anulowania subskrypcji w App Store, i kliknij tutaj, aby wyświetlić szczegóły dotyczące anulowania subskrypcji w Google Play.


Bezpłatny okres próbny


Jeśli zarejestrujesz się na bezpłatne konto próbne, otrzymasz od nas wiadomość e-mail przed zakończeniem okresu próbnego.


Modyfikacje


BioLinki.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków korzystania ze swojej strony internetowej w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia. Korzystając z tej strony internetowej, zgadzają się Państwo na przestrzeganie aktualnej wersji niniejszych warunków świadczenia usług.


Updated on 23 March, 2023